Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA

Dom zdravlja Čakovec nastoji osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora RH (NN br. 17/19, dalje u tekstu: “Zakon”) od 23. rujna 2019.g., kojim se u nacionalno zakonodavstvo implementira Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Status usklađenosti:

Mrežna stranica Doma zdravlja Čakovec http://www.dzck.hr/ većim je dijelom usklađena sa Zakonom.

Nepristupačan sadržaj:

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti: mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost određenih člankom 6., a u svezi s članka 8. i 9. Zakona očituju se u sljedećem:

  • Pojedine slike nemaju pridružen prikladni opis
  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • Pojedine .pdf datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana jer je sadržaj skeniran kako bi se na dokumentu vidio pečat i potpis

Tehnička ograničenja sustava za objavu stranica onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežne stranice sa Zakonom, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnom stranicom zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

Naprijed navedeni nepristupačan sadržaj rezultat je trenutne funkcionalnosti sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta koji trenutno ne podržava isti.

Podizanje razine pristupačnosti:

Dom zdravlja Čakovec radi na otklanjanju uočenih neusklađenosti sa Zakonom sve to kako bi se smanjila djelomična neusklađenost, a posljedično tome i kako bi se omogućilo svim osobama, osobito osobama s određenim invaliditetom, starijim osobama ili osobama s određenim smetnjama u percepciji ili drugim zdravstvenim poteškoćama (motoričke poteškoće, poteškoće vida, slabovidnost, sljepoća i sl.) koje nisu u mogućnosti redovito koristiti se našim mrežnim stranicama, nesmetano koristiti mrežne stranice i usluge Doma zdravlja Čakovec na jednostavan i praktičan, vidljiv, jasan i razumljiv način. S obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi naprijed navedene neusklađenosti sa Zakonom bile otklonjene, Dom zdravlja Čakovec će rekonstruirati i izmijeniti postojeću mrežnu stranicu te ažurirati sadržaj mrežne stranice kada i ako za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unapređenje pristupačnosti mrežnom stranicom i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom. U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti:

Ova Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica sastavljena je dana 24. rujna 2020. godine, prema Predlošku Izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Doma zdravlja Čakovec.

Dom zdravlja Čakovec će redovito ažurirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji mrežne stranice Doma zdravlja Čakovec prvotno bili nepristupačni.

Izjava je ažurirana dana 16. rujna 2021. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt:

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, a koji nije obuhvaćen ovom Izjavom o pristupačnosti mrežnih stranica, da o tome obavijeste Dom zdravlja Čakovec.

Sve upite vezane za pristupačnost mrežne stranice Doma zdravlja Čakovec korisnici mogu poslati/uputiti:

● poštom na adresu Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40000 Čakovec, ili

● na e-mail: uprava@dzck.hr

U skladu s uobičajenim poslovanjem Dom zdravlja Čakovec nastojat će odgovore na upite korisnika mrežne stranice obraditi u što je to moguće kraćem roku, a unutar Zakonom predviđenog roka.

Postupak praćenja provedbe propisa:

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje Dom zdravlja Čakovec sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranice Doma zdravlja, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje na broj tel.: +385 (0)1 2099 120 ili putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr.

Mrežna stranica Povjerenika za informiranje: https://pristupinfo.hr/.

Skip to content