ZAHTJEV ZA CIJEPLJENJEM

PROTIV COVID-19

ZAHTJEV ZA CIJEPLJENJEM PROTIV COVID-19

Korak 1: Ime, prezime i OIB

Obrada osobnih podataka 

OBAVIJESTI O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Ova Obavijest o obradi osobnih podataka (dalje: „Obavijest“) opisuje način na koji postupamo s osobnim podacima koje prikupljamo, koristimo ili na drugi način obrađujemo. Ova se Obavijest ne odnosi na obradu osobnih podataka naših zaposlenika, koja podliježe zasebnim pravilima.

Osobni podatak znači svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”).

Obrađivat ćemo Vaše osobne podatke na način i u svrhe određene u ovoj Obavijesti o obradi osobnih podataka. Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka provode se u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, osobito u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 (dalje: „Opća uredba o zaštiti podataka“), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/2018), kako su izmijenjeni s vremena na vrijeme te drugim primjenjivim propisima o privatnosti i zaštiti osobnih podataka.

 

1. Tko je voditelj obrade podataka?

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka za svrhe navedene u ovoj Obavijesti je Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, HR-40000 Čakovec, OIB: 53658931733

U slučaju bilo kojih zahtjeva koji se odnose na obradu Vaših osobnih podataka ili u slučaju ostvarivanja Vaših prava navedenih u članku 4. ove Obavijesti, molimo kontaktirajte nas na tel.: +385 40/372-338 ili nam pošaljite e-mail na zastita.podataka@dzck.hr.

2. Koje osobne podatke prikupljamo o Vama? U koju svrhu i koliko dugo ih prikupljamo?

Obrađujemo Vaše osobne podatke samo u mjeri utvrđenoj potrebama usluga koje Vam pružamo ili drugim svrhama obrade.

  • SVRHA OBRADE: Vaše osobne podatke obradujemo u sljedeće svrhe: pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite, obavljanje zadataka od javnog interesa građana u području javnog zdravstva, izvršavanje naših ugovornih obveza u vezi s pružanjem zdravstvenih usluga, kontaktiranje s Vama kao korisnicima naših usluga. Također možemo raditi obradu i analizu velike količine podataka o našim pacijentima za statističke potrebe sukladno važećim zakonskim propisima (npr. sukladno Godišnjem planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske) ili sukladno ugovornim uvjetima naručitelja usluge. U tom slučaju Vaši podaci se obraduju u agregiranom i anonimiziranom obliku i nije ih moguće povezati s konkretnom fizičkom osobom .

 

  • (POD)IZVRŠITELJI OBRADE: Vaše osobne podatke u izvršenju opisanih svrha obrade dostavljat ćemo po potrebi sljedećim primateljima podataka-/pod/izvršiteljima obrade: Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje sustavom CEZIH, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, našim suradnim ustanovama za potrebe izvršenja određenih medicinskih usluga, te u zakonom određenim slučajevima ministarstvima i tijelima državne uprave, tijelima sudbene vlasti i zakonom ovlaštenim strukovnim komorama zdravstvenih radnika.

 

  • VRIJEME ČUVANJA PODATAKA: Vaši podaci bit će pohranjeni kod Voditelja obrade u cilju ispunjenja Svrhe obrade sve dok postoji neka od zakonskih osnova za obradu podataka, a najmanje deset godina od početka obrade podataka, u skladu s odredbama Zakona o liječništvu (NN 121/2003, 117/08) i odredbama Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/2020), osim ako drugim primjenjivim propisima ili Privolom nije za pojedinu svrhu određeno dulje vrijeme čuvanja ili trajno arhiviranje podataka.

 

  • PRAVA ISPITANIKA: Vaše je pravo zatražiti od Voditelja obrade u svakom trenutku; pristup svojim podacima, ispravak svojih podataka, brisanje svojih podataka, ograničenje obrade u odnosu na svoje podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih podataka ili ulaganje prigovora na obradu svojih podataka. Ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava možete zatražiti direktno od Službenika za zaštitu osobnih podataka Voditelja obrade. Veoma je važno naglasiti da Vaše korištenje svih navedenih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), zaštita interesa Voditelja obrade (npr. pravne obveze) ili zaštita prava i sloboda drugih. U slučaju korištenja bilo kojeg od navedenih prava, Voditelj obrade će provjeriti osnovanost vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva , ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti.

 

  • PRAVO NA PRIGOVOR, POVLAČENJE PRIVOLE: Ako se obrada vrši na temelju Privole, u bilo kojem trenutku možete povuci Privolu, a u svakom slučaju također imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor nadzornom regulatornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).